Hiển thị tất cả 14 kết quả

Hóa chất công nghiệp

Acetic Acid – CH3COOH

Hóa chất công nghiệp

Acid Oxalic – C2H2O4

Hóa chất công nghiệp

Amoniac – NH3.H2O

Hóa chất công nghiệp

Đồng Sulphate – CuSO4

Hóa chất công nghiệp

Formic Acid – HCOOH

Hóa chất công nghiệp

Hydrogen peroxide – H2O2

Hóa chất công nghiệp

Magie oxit – MgO

Hóa chất công nghiệp

Muối lạnh – NH4Cl

Hóa chất công nghiệp

Nitromethane – CH3NO2

Hóa chất công nghiệp

Sodium formate – HCOONa

Hóa chất công nghiệp

Sodium sulfite – Na2SO3

Hóa chất công nghiệp

Sodium sulphide – Na2S

Hóa chất công nghiệp

Tẩy đường – Na2S2O4

Hóa chất công nghiệp

Xút vảy – NaOH 99%